Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuurlijk Zonnepanelen

Definities

 1. Natuurlijk Zonnepanelen: Natuurlijk Zonnepanelen BV, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 87772841.
 2. Klant: degene met wie Natuurlijk Zonnepanelen een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Natuurlijk Zonnepanelen en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 5. Producten: De zonnepanelen, groepenkasten, auto laders, accu’s, thuisbatterijen en andere materialen die nodig zijn voor een werkend systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van zonlicht, voor opslag van elektriciteit en voor het opladen van elektrische auto’s.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Natuurlijk Zonnepanelen.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Natuurlijk Zonnepanelen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Natuurlijk Zonnepanelen zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Natuurlijk Zonnepanelen slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.
 3. Indien blijkt dat de conditie van het onroerend goed of het dak niet toereikend is voor installatie van de producten, of dat een vereiste bouwvergunning niet wordt verleend, dan is de klant niettemin gebonden aan de overeenkomst. Natuurlijk Zonnepanelen kan, uit coulance, de klant geheel of gedeeltelijk vrij stellen om de overeenkomst na te komen.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Natuurlijk Zonnepanelen hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen op die Natuurlijk Zonnepanelen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Natuurlijk Zonnepanelen te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Natuurlijk Zonnepanelen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Indien de prijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Natuurlijk Zonnepanelen de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de prijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Natuurlijk Zonnepanelen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Natuurlijk Zonnepanelen betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Natuurlijk Zonnepanelen de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Natuurlijk Zonnepanelen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Natuurlijk Zonnepanelen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Natuurlijk Zonnepanelen.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Natuurlijk Zonnepanelen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Natuurlijk Zonnepanelen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Natuurlijk Zonnepanelen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Natuurlijk Zonnepanelen te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Natuurlijk Zonnepanelen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Natuurlijk Zonnepanelen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Natuurlijk Zonnepanelen, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. Natuurlijk Zonnepanelen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Natuurlijk Zonnepanelen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Natuurlijk Zonnepanelen.
 3. Natuurlijk Zonnepanelen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Natuurlijk Zonnepanelen te verrekenen met een vordering op Natuurlijk Zonnepanelen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Natuurlijk Zonnepanelen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Natuurlijk Zonnepanelen op grond van wat voor met Natuurlijk Zonnepanelen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Natuurlijk Zonnepanelen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Natuurlijk Zonnepanelen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Natuurlijk Zonnepanelen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Natuurlijk Zonnepanelen die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Natuurlijk Zonnepanelen de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 3. Natuurlijk Zonnepanelen heeft een doorlopende Construction All Risk verzekering, die schade aan gebouwen dekt bij onvoorziene gebeurtenissen. 

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

 1. Hoewel Natuurlijk Zonnepanelen zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
 2. Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  1. fouten in de opgegeven informatie
  2. gebreken aan materialen die door de klant aan Natuurlijk Zonnepanelen ter beschikking worden gesteld
  3. gebreken aan de onroerende of roerende zaken waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht
 3. Indien tijdens de installatie door Natuurlijk Zonnepanelen schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan kleine en/of normale schade behorend bij dit installatiewerk, dan dient de klant Natuurlijk Zonnepanelen binnen 2 werkdagen te informeren.
 4. Natuurlijk Zonnepanelen doet zijn best om de installatiewerkzaamheden tijdig uit te voeren. Natuurlijk Zonnepanelen is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade indien de installatiewerkzaamheden langer duren dan gepland.
 5. Tenzij anders overeengekomen, zal benodigd werk om te hijsen/slepen/metselen/hakken/timmeren/stukadoren/schilderen afzonderlijk in rekening worden gebracht, voor zover dit niet door de klant zelf wordt uitgevoerd.
 6. Meerwerk en minderwerk (door de klant gewenste toevoegingen aan cq. verminder van het aangenomen werk) zal in een aparte nota met de klant worden verrekend.
 7. Na afloop van de installatie zal Natuurlijk Zonnepanelen met de klant de installatie nalopen.

Garantie

 1. Natuurlijk Zonnepanelen levert een installatie garantie van 2 jaar op de geleverde producten. Dit betekent dat foutief installatiewerk binnen 2 jaar na oplevering wordt hersteld door Natuurlijk Zonnepanelen, mits tijdig gemeld door de klant.
 2. Productdefecten vallen onder de product garantie. Natuurlijk Zonnepanelen zal per product aangeven of en hoelang er productgarantie van toepassing is, en bij welke productleverancier de productgarantie verhaald kan worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vervangen van defecte producten. Kosten voor herstel zijn voor rekening van de klant. Natuurlijk Zonnepanelen kan tegen vergoeding wel helpen met het leveren en installeren van vervangende producten.
 3. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 4. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, onweer, hagel, ongedierte, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 5. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 6. Zonnepanelen kunnen verkleuren. Kleurechtheid van de zonnepanelen is nadrukkelijk uitgesloten van product garantie door zonnepaneel fabrikanten. Natuurlijk Zonnepanelen kan de kleurechtheid van zonnepanelen dus ook niet garanderen.
 7. Zonnestroom installaties kunnen alleen stroom opwekken als het elektriciteitsnetwerk stabiel is en de elektrische spanning en frequentie binnen de normen valt, zoals vastgelegd in de Nederlandse Netcode. Aangezien het elektriciteitsnetwerk in Nederland steeds voller raakt kan de elektrische spanning tijdelijk zo hoog kan worden dat zonnestroom installaties geen stroom kunnen leveren. Natuurlijk Zonnepanelen is niet aansprakelijk indien de zonnestroom installatie in dit geval geen stroom kan leveren.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Natuurlijk Zonnepanelen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Natuurlijk Zonnepanelen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Natuurlijk Zonnepanelen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Natuurlijk Zonnepanelen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:
  1. de benodigde vergunningen aanwezig zijn voor start van de werkzaamheden door Natuurlijk Zonnepanelen
  2. de toegangswegen goed toegankelijk zijn voor Natuurlijk Zonnepanelen, zowel voor het installatiewerk als voor het leveren van de producten
  3. Natuurlijk Zonnepanelen toegang tot de locatie verkrijgt om de werkzaamheden uit te voeren gedurende normale werkuren. Indien nodig en in overleg met de klant ook buiten de normale werkuren.
  4. de benodigde elektrische, bouwkundige en veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen om het zonnepaneel systeem veilig te kunnen installeren
  5. er geen asbest aanwezig is op de plekken waar Natuurlijk Zonnepanelen het zonnepaneel systeem installeert
  6. andere activiteiten op de klant locatie niet vertragend werken of gevaarlijk zijn voor Natuurlijk Zonnepanelen.
 7. Indien Natuurlijk Zonnepanelen niet veilig kan werken (bijv. door wind, regen, onweer, hagel, of doordat de omgeving onveilig is of doordat de montageplek onveilig is), dan zal Natuurlijk Zonnepanelen een andere datum voor uitvoer met de klant plannen. Het is uitdrukkelijk het oordeel van Natuurlijk Zonnepanelen of de werksituatie veilig genoeg is.
 8. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken datum van aflevering of installatie, dan is de klant aan Natuurlijk Zonnepanelen een boete verschuldigd van 10% van de prijs van de getekende offerte.
 9. Natuurlijk Zonnepanelen zal altijd proberen om producten te leveren die met de klant zijn overeengekomen. Echter, gezien de technologische ontwikkelingen en snel veranderende markt, is Natuurlijk Zonnepanelen gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de producten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen niet anders van Natuurlijk Zonnepanelen mag worden verwacht. Afwijkingen in de geleverde producten ten opzichte van de producten uit de offerte leveren geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Natuurlijk Zonnepanelen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Natuurlijk Zonnepanelen de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Natuurlijk Zonnepanelen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Natuurlijk Zonnepanelen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Natuurlijk Zonnepanelen geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Natuurlijk Zonnepanelen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Natuurlijk Zonnepanelen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Natuurlijk Zonnepanelen in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Natuurlijk Zonnepanelen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Natuurlijk Zonnepanelen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Natuurlijk Zonnepanelen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Natuurlijk Zonnepanelen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Natuurlijk Zonnepanelen verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Natuurlijk Zonnepanelen

 1. Natuurlijk Zonnepanelen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Natuurlijk Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor:
  1. schade veroorzaakt doordat Natuurlijk Zonnepanelen gebruik heeft gemaakt van door de klant gespecificeerde of geleverde materialen, en/of doordat Natuurlijk Zonnepanelen gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de klant.
  2. producten met een defect of tekortkoming indien deze producten binnen redelijke termijn zijn hersteld of vervangen.
  3. schade veroorzaakt door storm, hagel, blikseminslag, ongedierte of ander van buiten komend onheil.
  4. indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Indien Natuurlijk Zonnepanelen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 4. Indien Natuurlijk Zonnepanelen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen op de website of in een offerte zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Natuurlijk Zonnepanelen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.  

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Natuurlijk Zonnepanelen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Natuurlijk Zonnepanelen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Natuurlijk Zonnepanelen in verzuim is.
 3. Natuurlijk Zonnepanelen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Natuurlijk Zonnepanelen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Natuurlijk Zonnepanelen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Natuurlijk Zonnepanelen kan worden toegerekend in een van de wil van Natuurlijk Zonnepanelen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Natuurlijk Zonnepanelen kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Natuurlijk Zonnepanelen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Natuurlijk Zonnepanelen er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Natuurlijk Zonnepanelen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Natuurlijk Zonnepanelen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Natuurlijk Zonnepanelen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Natuurlijk Zonnepanelen.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Natuurlijk Zonnepanelen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Natuurlijk Zonnepanelen is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld in maart 2024.